Jelen ÁSZF tartalmazza a BabaCo Bt. (posta cím: 1046 Budapest, Lehner György u. 6.,) továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://babaco.eu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Alapadatok
 • A szolgáltató neve: BabaCo Betéti társaság
 • A szolgáltató székhelye:1046 Budapest, Lahner György u. 6.,)
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:babaco@babaco.eu
 • A szolgáltató telefonszáma: +36 20 22 79 268
 • Cégjegyzékszáma: 0106735681
 • Adószáma: 20760139-1-41
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • A szerződés nyelve: magyar
 1. Felhasználási feltételek hatálya

2.1 Jelen felhasználási feltételek a babaco.eu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

2.2 A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényés a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.3 A jelen felhasználási feltételek 2018.05.25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

2.4 A Felhasználási Feltételeket Szolgáltató módosíthatja.

2.5 A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor a babaco.eu weboldalon közzéteszi.

 1. A babaco.eu weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

3.1 A Felhasználó, amennyiben belép a babaco.eu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a babaco.eu weboldalon használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a babaco.eu weboldal tartalmának megtekintésére.

3.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a babaco.eu weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.

3.3 A Szolgáltató nem garantálja, hogy a babaco.eu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősséget.

 1. Szerzői jogok

4.1 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a babaco.eu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

4.2 Tilos a babaco.eu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.3 A babaco.eu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

4.4 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

4.5 Tilos továbbá a babaco.eu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a babaco.eu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

4.6 A babaco.eu név, logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

4.7 Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 1. Vegyes Rendelkezések

5.1 A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

5.2 Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

5.3 Amennyiben a Szolgáltató az Felhasználási Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

5.4 Szolgáltató és a Felhasználó a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Szolgáltató és a Felhasználó a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

 1. Megvásárolható termékek köre

1.1.  A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

1.2 Az oldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

 1. Rendelés menete

2.1.  A termékeket a BabaCo® webshop-on keresztül rendelheti meg. A rendelési folyamat részletes leírását a babaco.eu weboldalon, a lapalján lévő menüsorban található Vásárlási információk linkre kattintva tekintheti meg.

2.2 Megrendelés után, az Ön által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, mely banki átutalás választása esetén tartalmazza az utalandó összeget, és a bankszámla számot, ahova utalni kell az összeget.

2.3 Utánvéttel történő vásárlás esetén, a futárnak kell kiegyenlíteni a vételárat és a szállítási+utánvét díjat. Részletes információk a babaco.eu weboldalon, a lapalján lévő menüsorba található Fizetési információk linkre kattintva tekinthetők meg.

2.4 A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.5 Utalással történő fizetés esetén a vételár megérkezése után küldjük Önnek a megrendelt terméke(ke)t.

2.6.  Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

3.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 17 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A szállítás bonyolításával megbízott céggel szerződött futárszolgálatok lokálisan legközelebb eső tagjának ügyfélszolgálata, minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

3.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-5 napon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltatót a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

2018.05.25.

FIGYELEM! Az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi irányelvek 2018.05.25.-i határnappal a GDPR szabályozásnak megfelelően módosításra kerültek. Jelen ÁSZF, már a módosított szöveget tartalmazza.