Cart 0 items - 0 Ft 0

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF tartalmazza Farkas Judit E.V. (posta cím: 2627 Zebegény Szőnyi István u 9.,) továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://babaco.eu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alapadatok
  • A szolgáltató neve: Farkas Judit Egyéni Vállalkozó
  • A szolgáltató székhelye: 2627 Zebegény Szőnyi István u 9.,)
  • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: babaco@babaco.eu
  • A szolgáltató telefonszáma: +36 20 22 79 268
  • Adószáma: 57829968-1-33
  • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó és Vámhivatal – Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása (EVNY)
  • A szerződés nyelve: magyar
2. Felhasználási feltételek hatálya

2.1 Jelen felhasználási feltételek a babaco.eu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
2.2 A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényés a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.3 A jelen felhasználási feltételek 2018.05.25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
2.4 A Felhasználási Feltételeket Szolgáltató módosíthatja.
2.5 A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor a babaco.eu weboldalon közzéteszi.

3. A babaco.eu weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

3.1 A Felhasználó, amennyiben belép a babaco.eu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a babaco.eu weboldalon használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a babaco.eu weboldal tartalmának megtekintésére.

3.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a babaco.eu weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.

3.3 A Szolgáltató nem garantálja, hogy a babaco.eu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősséget.

4. Szerzői jogok

4.1 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a babaco.eu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

4.2 Tilos a babaco.eu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.3 A babaco.eu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

4.4 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

4.5 Tilos továbbá a babaco.eu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a babaco.eu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

4.6 A babaco.eu név, logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

4.7 Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

5. Megvásárolható termékek köre

5.1 A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

5.2 Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

5.3 Amennyiben a Szolgáltató az Felhasználási Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

5.4 Szolgáltató és a Felhasználó a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Szolgáltató és a Felhasználó a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. Megvásárolható termékek köre

1.1.  A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

1.2 Az oldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

2. Rendelés menete

2.1.  A termékeket a BabaCo® webshop-on keresztül rendelheti meg. A rendelési folyamat részletes leírását a babaco.eu weboldalon, a lapalján lévő menüsorban található Vásárlási információk linkre kattintva tekintheti meg.

2.2 Megrendelés után, az Ön által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, mely banki átutalás választása esetén tartalmazza az utalandó összeget, és a bankszámla számot, ahova utalni kell az összeget.

2.3 Utánvéttel történő vásárlás esetén, a futárnak kell kiegyenlíteni a vételárat és a szállítási+utánvét díjat. Részletes információk a babaco.eu weboldalon, a lapalján lévő menüsorba található Fizetési információk linkre kattintva tekinthetők meg.

2.4 A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.5 Utalással történő fizetés esetén a vételár megérkezése után küldjük Önnek a megrendelt terméke(ke)t.

2.6.  Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

3.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 17 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A szállítás bonyolításával megbízott céggel szerződött futárszolgálatok lokálisan legközelebb eső tagjának ügyfélszolgálata, minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

3.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-5 napon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltatót a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

4. A szerződéstől való elállás joga

4.1 Ha a vásárló valamilyen okból nem elégedett a babaco.eu webáruházban vásárolt termékekkel, a vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ szerint a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jogról szóló részletes tájékoztatót a honlapon közzétesszük.

4.2. A szerződéstől való elállás esetén Vevő köteles az érintett terméket tizennégy napon belül visszajuttatni az Eladónak, mégpedig teljes egészében, eredeti állapotban, minden dokumentummal ill. dokumentációval amely a Vevőnek átadásra került. A terméket az eredeti állapotban, címkékkel, károsodás és használatra utaló jelek nélkül kell visszajuttatni. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését felel.

4.3. A Vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Elállási jog gyakorlása esetén – tehát ha nem a termék hibájából eredő igényt érvényesítenek – egy olyan esetben, ha például a babaco csípőülőkét már használatba vették, látható igénybevétel történt és így kereskedelmi forgalomba újra nem hozható, akkor nem áll módunkban a teljes vételárat visszafizetni. Ilyen esetekben csak az értékcsökkenés levonása után fennmaradó összeget tudjuk visszafizetni.

4.4. Szerződéstől való elállás esetén az Eladó köteles legkésőbb az elállást követő harminc (30) napon belül visszautalni a termék kifizetett vételárát a Vevőnek, amennyiben az igény az elállási jogról szóló részletes tájékoztatóban foglaltaknak megfelel.

4.5. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Vevőt terhelik. A vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

2018.05.25.

FIGYELEM! Az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi irányelvek 2018.05.25.-i határnappal a GDPR szabályozásnak megfelelően módosításra kerültek. Jelen ÁSZF, már a módosított szöveget tartalmazza.

BabaCo® Csípőülőke

A BabaCo® Csípőülőkével 13 éve segítünk a kisgyermekes családoknak a lehető legnagyobb mértékben megkönnyíteni a mindennapjait, mely nagy öröm számunkra! Folyamatos fejlesztéseink fókuszában a baba egészséges gerincének a fejlődése és a szülők váll, -hát, -gerinc izületeinek kímélése áll.

Kapcsolat

E-mail: babaco@babaco.eu

Telefon: +36 20 2 279 268

2627 Zebegény, Szőnyi István u. 9

Copyright © 2024 BabaCo® – Minden jog fenntartva!

Copyright © 2024 BabaCo® – Minden jog fenntartva!

BabaCo® hip seat carrier

For 13 years our aim is to help making easier the everyday life of mothers and fathers with BabaCo® hip seat carrier. In the focus of our constant research is the proper development of the baby’s spine.

Contact

E-mail: babaco@babaco.eu

Phone: +36 20 2 279 268

9 István Szőnyi street
Zebegény Hungary 2627

IMPORTANT INFORMATIONS

Copyright © 2024 BabaCo® – All Right Reserved!

Copyright © 2024 BabaCo® – All Right Reserved!